جمعه خود را چگونه میگذارنید؟

امروز روزه ام.دیدم خونه ام گفتم از فرصت استفاده کنم.صبح یکم خونه رو مرتب کردم.نماز ظهرو خوندم.سوره نور رو هم خوندم.الان دارم استغفار میگم ۴۰۰تا.بعدشم میخوام ی کتاب بخونم به نام" راه غلبه بر نگرانی ها"

حالم حسابی خوبه و قلبم ارومه.چون اومدم در خونه خودش

الابذکرالله تطمئن القلوب


منبع این نوشته : منبع
خونه